Conditions d'utilisation

כל ההזמנות באתר כפופות לתנאי מכירה כלליים אלה. אלה עלולים להשתנות ולעדכן, התנאים החלים על הזמנת מוצר על ידי לקוח הם התוקפים ביום ההזמנה. תנאי מכירה כלליים אלה כפופים לחוק הצרפתי.

תנאי מכירה כלליים אלה חלים על המכירות שבוצעו על ידי NOT MADÄME ומציינים את תנאי ההזמנה, התשלום, המסירה וניהול ההחזר של מוצרים שהוזמנו על ידי הלקוחות.

תנאי המכירה הכלליים מוגשים לרשות הלקוחות באתר בהם ניתן להתייעץ איתם.

תנאי המכירה הכלליים מנוגדים ללקוח אשר יבחין בהם לפני יישום הליך ההזמנה.

NOT MADÄME שומרת על זכותה לשנות את תנאי המכירה הכלליים שלה בכל עת. במקרה של שינוי תנאי המכירה הכלליים, תנאי המכירה הכלליים החלים הם התוקפים במועד אימות ההזמנה. לפיכך, על הלקוח להתייחס אליו במהלך כל אימות הזמנה.